PopülerAksiyonFilmlerindekiUnutulmazDövüşSahneleri

 

 

Film endüstrisininengözdetürlerindenbiriolanaksiyonfilmleri, adrenaliniyüksektutanatmosferiyleizleyiciyiekranakilitlemeyibaşarır. Peki, butürfilmleriunutulmazkılan ne? Çoğu zaman, busorununyanıtıdövüşsahneleridir. Eğlenceli, hızlıvesıksıkgözalıcıgörselefektlerledoluolanbusahneler, aksiyonfilmlerininunutulmazolmasınısağlar. Ama hangi dövüşsahnelerigerçektenakıldakalıcıdır? Hadi gelin, birliktegözatalım.

KoreografiveYaratıcılıkArasındaki İnce Çizgi

Aksiyonfilmlerindedövüşsahneleri, sadeceyumrukvetekmelerinhavadauçuştuğubasitanlardeğildir. Tam aksine, busahnelerbir dans gibidir; her birhareket, birsonrakihareketezeminhazırlar. Örneğin, Bruce Lee’nin “EjderinDönüşü” filmdekidövüşsahnesi, sadecegörselolarakdeğil, teknikolarak da çığıraçmıştır. Lee’ninkullandığı Jeet Kune Do tekniği, sıradanbirdövüşsahnesini, adetabirsanat eserine dönüştürmüştür.

Koreografininyanısıra, yaratıcılık da önemlidir. Yani, birdövüşsahnesi ne kadargerçekçiveinandırıcıolursaolsun, eğeryaratıcıbirögeiçermiyorsa, izleyiciiçinunutulmazolmayacaktır.

Eğer film izlemeyiseviyorsanız 720pizle platformunu her günziyaretederek yeni filmlerihemenizleyebilirsiniz.

“Matrix” serisindeNeo’nunyavaşçekimdemermileriatlatmasıya da “John Wick” filmindeJohn’unkarmaşıksilahkullanımı, butüryaratıcıdetaylardansadecebirkaçıdır.

CoğrafiKonumve Set Tasarımı

İnanılmazbirdövüşsahnesiyaratmakiçin, mekanın da büyükbirönemivardır. Mekan, sadecefonolarakdeğil, sahneninbirparçasıolarak da işlevgörebilir. “Inception” (Başlangıç) filminde, yerçekiminindeğiştiğibirkoridordageçendövüşsahnesi buna en iyi örnektir. Yerçekimi, sahneninsadecebirdetayıolmaktançıkıp, ana temahalinegelmiştir.

Öteyandan, set tasarımı da dikkatealınmasıgerekenbirdiğerfaktördür. “Gladyatör” filmdekiColosseum’ungrandiyoztasarımıya da “Kill Bill”dekiJapontarzıbirevdegeçendövüşsahnesi, set tasarımının ne kadarönemliolduğunugösterir. Kısacası, birdövüşsahnesininmekanıve set tasarımı, sahneninunutulmazolupolmayacağınıbelirleyenfaktörlerdendir.

MüzikveAtmosfer

Müzik, birdövüşsahnesininasılalgıladığımızıbüyükölçüdeetkiler. “Rocky” serisinde “Eye of the Tiger” şarkısınınyarattığıetkiya da “Pulp Fiction”dakullananmüzikler, dövüşsahnelerininetkisiniikiyekatlar. Müzik, izleyiciyisahnedeolupbitenleredaha da derinlemesineçekerveadrenalinintavanyapmasınısağlar.

Atmosferise, müziğinyanısıra, ışıklandırma, kameraaçılarıveözelefektlerleoluşturulur. İyi biratmosfer, dövüşsahnesinisıradanbiraksiyonanından, epikbiranıyadönüştürebilir.

Dövüşsahneleri, biraksiyonfilmininolmazsaolmazlarıdır. Ancak, tümbudövüşsahneleriarasındahangilerigerçektenunutulmazolur, iştebudetaylardagizli. Koreografi, yaratıcılık, mekan, set tasarımı, müzikveatmosfer, unutulmazbirdövüşsahnesiyaratmanınanahtarıdır. Yani, birsonrakiaksiyon filmi maratonunuzda, sadece ana karakterin ne kadarhavalıolduğunadeğil, tümbudetaylara da dikkatetmektefayda var. Hem kimbilir, belki de busayede yeni favoridövüşsahnenizikeşfedeceksiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *